From the recording Imvani Pemphero Langa

In cart Not available Out of stock

God is our strength on whom we depend.
His word is like dynamite against the kingdom of darkness.

Lyrics

Mbuye Ndinu Mphamvu yathu

vs 1
Mbuye ndinu mphamvu yathu
Tidalira kwa inu
Chigonjetso tichipeza
Sikwinanso koma kwa inu

Chorus
Nthawi zonse tifuna inu
Kuti Mbuye mutsogolere
Popeza inu mumateteza
Komanso inu simulephera

vs 2
Mau anu ndiwo chida
Choopsatu kwambiritu
Amaphwasula malinga onse
A woipa wotineneza