From the recording Imvani Pemphero Langa

In cart Not available Out of stock

Do not fret because of evil men or
Be envious of those who do wrong
For like grass they will soon wither
Like green plant they will soon die away
(Psalm 37:1-2,4, 6)

Lyrics

Mtima Wanga Usavutike

vs 1
Mtima wanga usavutike
Chifukwa cha wochita zoipa
Pakuti adzawamweta msanga ,Yehova
Adzawamweta mongatu msipu

Chorus
Udzikondweretsenso mwa Yehova
Ndipo Iye adzakupatsa zokhumba
Mtima wako

vs
Pakutitu wochitatu zoipa
Onse ndithu adzadulidwa
Koma woyembekezera Yehova, iwowa
Adzalandira dziko la pansi